Logopeed

  • Krista Jõks

Logopeed toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks koolis.

Logopeedilise töö põhiliseks eesmärgiks ei ole õpilast järele aidata eesti keele ainekava täitmisel, vaid kujundada õpilasel verbaalsed eeldused eesti keele õppimiseks - seejuures võetakse siiski alati arvesse eesti keele ainekava nõudeid. 

Logopeed selgitab koostöös õpetajatega välja kõnepuuete ja eesti keeles esinevate raskuste põhjused ning vastavalt sellele planeerib individuaalse töö konkreetse õpilasega või rühmaga.

Logopeedilise tegevuse sisu:

  • kõne hääldusliku külje korrigeerimine;
  • sõnavara laiendamine ja aktiviseerimine;
  • lugemis- ja kirjutamispuuete kõrvaldamine.

Erilise tähelepanu all on esimese kooliastme õpilaste kõneravi vajaduste väljaselgitamine ja arengu toetamine. Töö tempo ja raskuse valikul lähtutakse õpilase suulise ja kirjaliku kõne vigade liigist ning eelnevalt omandatud oskustest ja töö tempo ning raskusaste on vastavuses õpilase võimetega.

 

Avaldatud 03.12.2021. Viimati muudetud 13.09.2022.