Sisehindamise kord

Aruküla Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord ning õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid.

Käesolev korra aluseks on PGS § 78 ning see reguleerib õppe- ja kasvatustegevuse üle sisehindamise läbiviimist Aruküla Põhikoolis ning sätestab kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid ja tegevusnäitajad.

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1 – 6/10

25.05.2018

 

Avaldatud 09.08.2018. Viimati muudetud 07.11.2018.