Uue õpilase kooli astumise dokumendid

1. klassi õpilase kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada:

Ühest koolist teise üleminekul on vaja esitada:

  • kirjalik avaldus link opens on new pagedirektorile
  • tervisekaart
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  • (kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeaasta keskel, pärast õppeperioodi lõppu)
  • (kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil/trimestril pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel)
Avaldatud 17.07.2018. Viimati muudetud 13.05.2024.