Juhendatud õppest

Juhendatud õpe

1 PGS §24, (5) Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

 

Üldised põhimõtted

● Juhendatud e-õpe on statsionaarse õppe üks vormidest.

● Juhendatud e-õppe päevi võib läbi viia vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele.

● Eriolukordade puhul, kus koolis viibimine võib kujutada ohtu seal viibivate inimeste turvalisusele või tervisele, võib kooli juhtkond otsustada kooli osalisele või täielikule e-õppele suunamise. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga.

● Otsusest teavitatakse kooli töötajaid, õpilasi ja nende vanemaid eKooli kaudu. Teavituses on välja toodud otsuse põhjendus ja e-õppe periood. Kui perioodi ei ole võimalik määratleda, siis on teavituses info selle kohta, millal ja kuidas antakse teada e-õppe perioodi kestvusest.

● Juhendatud e-õppel arvestatakse pikemate tähtaegadega, sest kõigil ei ole võimalik igal ajal arvutit kasutada.

 

 

Juhendatud e-õppe vormid:

Sünkroonne õpe

● Tunnid viiakse läbi videokonverentsi tarkvara abil (nt Zoom).

● Õppimine ja õpetamine toimub samal ajal.

● Sünkroonseks õppeks on erinevaid võimalusi, näiteks:

1) õppijad võivad jaguneda füüsilise klassiruumi ja oma kodude vahel;

2) õppijad võivad olla klassiruumis, õpetaja kodus jne.

Asünkroonne õpe

● Toimub kodus või klassiruumis.

● Ettevalmistatud juhendid, tunnisalvestused (video, audio) või videoloengud.

● Õppimine ja õpetamine ei toimu samal ajal.

● Eeldab õpilaselt iseseisvat ajaplaneerimist.

● Õpilased saavad tunni ajal vajadusel individuaalset juhendamist (eKooli vestlus, e-kiri vm õpetajaga kokku lepitud reaalajas suhtlust võimaldav lahendus).

 

Juhendatud e-õppe reeglid Aruküla Põhikoolis

●  Juhendatud e-õppe läbiviimise vormi ja sisu üle otsustab aineõpetaja.

● Enam kui nädal aega kestva distantsõppe perioodil pakub iga õpetaja nädalas välja vähemalt ühe veebikonsultatsiooni aja õpilaste juhendamiseks, küsimustele vastamiseks, õppeülesannete lisaselgitusteks.

● Vajadusel ja eelneval kokkuleppel viiakse õpilastega läbi individuaalseid lisanõustamisi veebitunni vormis.

● Distantsõppe kord on kehtestatud dokumendis Aruküla Põhikooli kodukord.

 

Õppenõukogu liikmetega läbi arutatud.

Kinnitatakse direktori käskkirjaga.

Avaldatud 17.01.2022. Viimati muudetud 17.01.2022.