ARUKÜLA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA aastateks 2016 – 2020

 


SISUKORD


1. Aruküla Põhikooli moto, missioon, visioon ja väärtused 3
2. Arengukava koostamise alused 4
3. Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad arengukavas 2016 – 2010 5
3.1. Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas 5
3.2. Personalijuhtimise valdkonnas 6
3.3. Huvigruppidega koostöö valdkonnas 7
3.4. Ressursside juhtimise valdkonnas 8
3.5. Õppe- ja kasvatusprotsessi valdkonnas 9
4. Arengukava rakendamine ja uuendamine 10
4.1. Uuendamise kord 10
4.2. Muudatuste rakendamine 10
4.3. Arengukava kinnitamine 11
4.4. Arengukava avaldamine 111. Aruküla Põhikooli moto, missioon, visioon ja väärtused

 

Kooli moto
Haridus on aare, õppimine on tee selle juurde.

 

Kooli missioon
Aruküla Põhikooli esmaseks missiooniks on väärtustada haridust ja haritust. Aruküla Põhikool loob tingimused, mis soodustavad toimetulekuks vajalike hoiakute ja oskuste omandamist ja õpilastes õigete väärtushinnangute kujunemist. Loob kõigile õppijatele võimalused saada heatasemelist haridust. Kõik Aruküla Põhikooli õppima asujad panevad oma tööga aluse tulevikule. Õpetajad omalt poolt püüavad neid igati toetada nende plaanide elluviimisel. Õpetajad on orienteeritud uuendustele, mis peavad tagama õpilaste eduka toimetuleku edasises elus.

 

Kooli visioon
Olla ajaga kaasaskäiv kool, kus on on võrdsed võimalused kõigi õpilaste võimetekohaseks arenguks, isiksust arendav, koostööd soosiv ja turvaline õpikeskkond, mis kujundab õpilaste õpimotivatsiooni ja võimaldab omandada mitmekülgset haridust, kujuneks adekvaatne enesehinnang ja oskus, teha õigeid valikuid elus toimetulekuks.

Kool pöörab suuremat tähelepanu erivajadustega õpilastele. Leiab neile erinevaid võimalusi eneseteostuseks.

Lapsevanemate ja õpetajate koostöös kasvab vastastikune usaldus ja toetus.

Kooli väärtused
Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Teeme oma tööd pühendumise, vastutustundega ja olles avatud koostööle partneritega. Oma tegevuses oleme ratsionaalsed ja loovad. Meie tegutsemine ja otsused peavad olema sellised, mis arvestavad inimeste kaasamisel ajaressursi ja materiaalsete vahendite kasutamisel kokkuhoidlikkuse põhimõtet.

 

2. Arengukava koostamise alused

Aruküla Põhikooli arengukava aastateks 2016- 2020 lähtub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67. Arengukava on koostatud viieks aastaks. Arengukava koostamise aluseks on Aruküla Põhikooli eelmise arengukava 2011-2015 analüüs. Uus arengukava annab aluse kooli arenguks järgnevateks aastateks. Seoses muutunud seadusandlusega on muutunud arengukava maht ja ülesehitus. Arengukava annab kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad järgnevateks aastateks kooliarenduse valdkondade kaupa. Valdkondadeks on: Eestvedamine ja juhtimine; Personalijuhtimine; Koostöö huvigruppidega; Ressursside juhtimine ja Õppe- ja kasvatusprotsess. Väljatoodud kooliarenduse viis valdkonda hõlmavad kokkuvõtvalt kogu kooli tegevust. Kokkuvõtlik eelmise arengukava analüüs ja tehtud järeldused on kirjas arengukava seletuskirjas. Arengukava koostamisel on arvestatud sisehindamise käigus kerkinud probleemidega ja SWOT-analüüsis tehtud järeldustega. Arengukava on igaaastase üldtööplaani koostamise aluseks. Kooli õppekava lähtub kooli arengukavast ja riiklikust õppekavast.


3. Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad arengukavas
2016 – 2010

 

3.1. Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas

Kooliarenduse valdkonnas „Eestvedamine ja juhtimine“ on määratletud järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad:
Eesmärk Tegevus eesmärgi täitmiseks Mõõdik Vastutaja
Sisehindamiskorra
täiendamine ja tõhusam rakendamine Uue sisehindamiskorra väljatöötamine Jah/ei Direktor
Rahulolu-uuringute läbiviimine Kord aastas Direktor
Kooli väärtuste kinnistamine vastavalt õppekavale Jah/ei Direktor
Kooli jätkusuutlikkuse tagamine Koostöö kooli pidajaga õpikeskkonna parandamiseks, personali motiveerimine, kooli maine tagamine Kool tagab piirkonna õpilastele õppimis-võimalused Direktor
Arendustegevus ja planeerimine Personali ja koostööpartnerite kaasamine kooli arendusprotsessidesse Jah/ei Direktor
Töökorralduse tõhustamine Vajaliku personali tagamine Ametikohtade täituvus Direktor
Dokumentatsiooni kaasajastamine Jah/ei Direktor


3.2. Personalijuhtimise valdkonnas

Kooliarenduse valdkonnas „Personalijuhtimine“ on määratletud järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad:
Eesmärk Tegevus eesmärgi täitmiseks Mõõdik Vastutaja
Personali arendamine Töötajate koolitamine, täiendkoolituses osalemise tagamine Jooksvalt 160 tundi Direktor
Koolitusmaterjali kättesaadavuse tagamine töötajatele Materjalide kättesaadavus Õppeala-juhataja
Läbitud koolituste tutvustamine kaastöötajatele Kord poolaastas Õppeala-juhataja
Töötajate töö efektiivsuse suurendamine Tundide asendamine õpetajate äraolekul Õppetöö normaalne toimumine Õppeala-juhataja
Tehniliste vahendite kasutamine õppetöös Jah/ ei Direktor
Üldtööaja normi järgimine Tööaja optimaalne kasutamine Direktor
Personali kaasamine ja toetamine Koostöö personaliga arendustegevuses ja planeerimises Rahulolu Direktor
Ürituste korraldamine kollektiivile 3-4 korda aastas Direktor


3.3. Huvigruppidega koostöö valdkonnas

Kooliarenduse valdkonnas „Koostöö huvigruppidega“ on määratletud järgmised kooli arenduse eesmärgid ja põhisuunad:
Eesmärk Tegevus eesmärgi täitmiseks Mõõdik Vastutaja
Koostöö koolipidajaga Kooli arengut puudutavates töörühmades kooli esindajate osalemine Jah/ei Direktor
Koostöö hoolekoguga Hoolekogu kaasamine otsustusprotsessidesse Jah/ ei Direktor
Koostöö lastevanematega Üldkoosoleku toimumine Vähemalt kord aastas Direktor
Lastevanematele ühiskoolituse korraldamine Vähemalt kord aastas Direktor
Koostöö lasteaedadega Kooli tutvustus lasteaiast tulevate õpilaste vanematele Kord aastas
Direktor
Kooli tutvustus 1. klassi tulijatele Kord aastas Direktor
Koolivalmiduskaartide tagasisidestamine Kord aastas Õppeala-juhataja
Koostöö teiste valla allasutustega Ühisüritused õppekasvatustöö tõhustamiseks Kord veerandis Huvijuht
Mainekujundus Oma tegevuste laiem kajastamine meedias Reklaam/
artiklid väljaannetes Huvijuht
Koostöö õpilasesindusega
Infotunnid õpilasesindusega
Toimiv õpilasesindus
Huvijuht

Õpilasesinduse koolitamine Koolituste toimumine Huvijuht
Koostöö välispartneritega Ühised projektid koolidega välisriikidest Kord aastas Huvijuht


3.4. Ressursside juhtimise valdkonnas

Kooliarenduse valdkonnas „Ressursside juhtimine“ on määratletud järgmised tegevused ja põhisuunad:
Eesmärk Tegevus eesmärgi täitmiseks Mõõdik Vastutaja
Õpikeskkonna parendamine Klassiruumidele täiendavate kohtade loomine Toimiv tunniplaan Direktor
Kooli sisustuse uuendamine Kaasaegne õpikeskkond Majandus-juhataja
Kooli söökla ajakava uuendamine Toitlustamise toimimine Majandus-juhataja
Staadioni renoveerimine
Valmis staadion Direktor
ITK tehniliste vahendite uuendamine Uus arvutipark Direktor
Võimla optimaalne kasutamine Parem tunniplaan Õppeala-juhataja
Raamatukogusse uute õpikute ja kirjanduse tellimine Vajaduste rahuldamine Raamatukogu-hoidja
Inimressurssi tagamine Uute töötajate leidmine vastavalt vajadusele Töökohtade täituvus Direktor
Majanduskulude kokkuhoid Keskkonnasõbraliku ja säästva tarbimise kujundamine Majanduskulude vähenemine Direktor
Info parem liikumine Info kiirem teavitamine kaasates uusi ITK vahendeid Info kättesaadavus Infojuht
Ressursside suurendamine Osalemine projektides ja nende kirjutamine Lisavahendite soetamine Direktor

 

3.5. Õppe- ja kasvatusprotsessi valdkonnas

Kooliarenduse valdkonnas „Õppe- ja kasvatusprotsess“ on määratletud järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad:
Eesmärk Tegevus eesmärgi täitmiseks Mõõdik Vastutaja
Õppe-kasvatus-protsessi tulemuslikkuse taganime Õppekava uuendamine vastavalt muutuvale seadusandlusele Nõuetekohane õppekava Õppeala-juhataja
Päevakeskuse töö optimeerimine Rühma normaalne toimimine Direktor
HEV-õpilastele vajadus-ja võimaluspõhise õppe korraldamine Vastavate õppevormide olemasolu Õppeala-juhataja
Õppetöö korraldamine võimalusel väiksemates rühmades Jah/ei Õppeala-juhataja
Õppekasvatustöö analüüsi-mine ja korrektiivide sisseviimine Toimiv õppekorraldus Õppeala-juhataja
Tervislike eluviiside omandamine Loengute, projektide korraldamine, ennetustöö teostamine koostöös spetsialistidega Kord poolaastas Huvijuht
Klassivälise tegevuse mitmekesistamine Osalemine olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel Osavõtjate arvu kasv Õppeala-juhataja
Projektides osalemine Jah/ ei Huvijuht
Aineringide loomine Jah/ei Õppeala-juhataja
Huvitegevuse tõhustamine Ringide arvu suurendamine
Ringide arv Huvijuht
Õpilaste arvu tõstmine, kes osalevad ringide töös Osavõtjate arvu kasv Huvijuht
Kohalikus kultuurielus osalemine, huviringides õpitu esitamine üritustel, kontsertidel, võistlustel Jah/ ei Huvijuht

 

 

4. Arengukava rakendamine ja uuendamine

 

4.1. Uuendamise kord

Arengukava täitmine vaadatakse üle kord aastas septembri kuus, toetudes tegevuskavade täitmise analüüsile.

 

4.2. Muudatuste rakendamine

Aruküla Põhikooli arengukava muudetakse seoses:
 kooli tegevust reguleeriva seadusandluse muudatustega
 muudatustega riiklikus õppekavas (RÕK)
 kooli staatuse muutumisega
 õppenõukogu ja/või hoolekogu ettepanekute alusel
 muudatustega kooli eelarves
 arengukava tähtaja möödumisega

 

4.3. Arengukava kinnitamine

Kooli arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

Kooli arengukava esitatakse vallavalitsusele vastavalt valla allasutuste arengukava esitamise korrale.

Kooli arengukava kinnitab kohalik omavalitsus.

 

4.4. Arengukava avaldamine

Kooli arengukava avalikustatakse kooli veebilehel (www.arukyla.edu.ee).

Arengukava on paberkandjal kättesaadav koolimajas.