Pikapäevarühm

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.


Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja

vanema taotluse alusel.

ŃB! 2021/22. õppeaastal avalduste esitamise tähtaeg: 4. september.

 

Pikapäevarühma õpilastele on korraldatud eraldi toitlustus:

Ühe söögikorra hind on 1.13 € ning arve esitab  Raasiku Vallavalitsus iga kuu lõpus vastavalt lapse söögikordade arvule.

Tähelepanu! Õpilase pikapäevarühmast puudumisest teatada kooli hiljemalt kell 09.00 puudumise päeva hommikul.

Kooli telefon: 60 70 339

Digitaalne puudumisteate vorm on järgmisel lingil: 

https://lingid.ee/pikkpaev

 

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse õpilaste turvalisuse ja tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, hoolekogu ettepanekutest, samuti transpordivõimalustest.
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja

vanema taotluse alusel.

ŃB! 2021/22. õppeaastal avalduste esitamise tähtaeg: 4. september.

 

Pikapäevarühma õpilastele on korraldatud eraldi toitlustus:

Ühe söögikorra hind on 1.13 € ning arve esitab  Raasiku Vallavalitsus iga kuu lõpus vastavalt lapse söögikordade arvule.

Tähelepanu! Õpilase pikapäevarühmast puudumisest teatada kooli hiljemalt kell 09.00 puudumise päeva hommikul.

Kooli telefon: 60 70 339

Digitaalne puudumisteate vorm on järgmisel lingil: 

https://lingid.ee/pikkpaev

 


Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse õpilaste turvalisuse ja tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, hoolekogu ettepanekutest, samuti transpordivõimalustest.
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]