Lapsevanemale

Uue õpilase kooli astumise dokumendid


1. klassi õpilase kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada:

 • kirjalik avaldus direktorile
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse) koopia
 • koolivalmiduskaart lasteaiast

Ühest koolist teise üleminekul on vaja esitada:

 • kirjalik avaldus direktorile
 • tervisekaart
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil/trimestril pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel
 • foto õpilaspiletile

1. klassi õpilase kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada:

 • kirjalik avaldus direktorile
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse) koopia
 • koolivalmiduskaart lasteaiast

Ühest koolist teise üleminekul on vaja esitada:

 • kirjalik avaldus direktorile
 • tervisekaart
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil/trimestril pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel
 • foto õpilaspiletile