Aruküla Põhikooli võimla kasutamise eeskiri.

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr.1-6/20
1.oktoober 2012

Tagasi võimla ajagraafiku juurde / Avalehele
 

1. Aruküla Põhikooli võimla kasutamine toimub tunniplaani ja võimla kasutamise graafiku alusel.
2. Võimla kasutaja peab kinni oma tunniplaanist või tema treeninggrupile ettenähtud ajast. Teistel aegadel on võimlas viibimine keelatud.
3. Võimla kasutajal ei ole õigust siseneda koolimaja esimese korruse koridori. Alad võivad olla signalisatsiooni all.
4. Võimla kasutaja saab oma kasutusse võimla töötajalt riietusruumi koos võtmega, mis tuleb tagastada võimla personalile pärast treeningtunni lõppu. Riietuskapi kasutamisel tuleb selle võti peale treeningtunni lõppu jätta riietuskapi ette.
5. Võimlas on lubatud viibida ainult puhastes sportlikes jalatsites, mis ei kahjusta ning ei määri võimla põrandat.
6. Võimla kasutajatelt nõutakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist. Võimla kasutaja ei sega oma tegevusega teiste kasutajate õppe- ja treeningtunde. Kui ei järgita võimla kasutamise eeskirjas olevaid reegleid või kahjustatakse võimlas olevat vara, on kooli personalil õigus konkreetse isiku, klubi või treeningrühma võimla kasutamine peatada. Tekitatud kahju tuleb süüdlasel hüvitada täies ulatuses.
7. Võimla kasutaja ei tekita oma tegevusega kahju võimlale ja võimla inventarile. Õppe- ja treeningtunnis kasutusel olnud väikevahendid tuleb kasutajal tagasi asetada ettenähtud kohta.
8. Pealtvaatajad sisenevad võimlasse puhaste jalatsitega ja viibivad seal ainult neile ettenähtud alal. Välisjalatsites mänguväljakutel viibimine on keelatud.
9. Võimlasse ja abiruumidesse on keelatud kaasa tuua kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid ning aineid, mis võivad kahjustada võimla ruume ja inventari.
10. Võimlas ja abiruumides on suitsetamine, alkoholi tarbimine ning alkoholijoobes viibimine keelatud.
11. Võimla riietusruumid avatakse ja suletakse vastavalt võimla kasutamise graafikule. Riietusruumide kappe kasutatakse ainult võimla lahtioleku- aegadel. Treeningvarustuse ja riiete ööseks kappi jätmine ei ole lubatud.
12. Võimla kasutaja on kohustatud lahkumisel kustutama tuled ja sulgema veekraanid. Kasutatud võimla inventar tuleb tagastada võimla personalile.
13. Valveta jäänud isiklike asjade eest Aruküla Põhikool ei vastuta.
14. Treeningtundideks vajalik inventar paigaldatakse võimla personali poolt.
15. Alla 18.aastaseid isikuid ei lubata võimlasse ilma treeneri või juhendaja olemasoluta.
16. Ilmnenud avariide korral on vaja koheselt teavitada nendest võimla personali või päästeametit.
17. Võimla kasutaja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
18. Laenutatud spordivahendite tagastamise eest vastutab grupijuht.
19. Eeskirjas fikseerimata võimla kasutaja õigused ja kohustused sätestatakse kasutaja ja võimla haldaja vahelises lepingus.
20. Võimla kasutamise eest tasumine toimub arvete alusel. Arve esitab Raasiku vallavalitsus lähtudes Aruküla Põhikooli esildisest ja Raasiku Vallavolikogu õigusaktidega kehtestatud üüritasudest.

Palume kõikidel külastajatel suhtuda Aruküla Põhikooli varadesse heaperemehelikult ja pidada kinni ülaltoodud eeskirjast.

Aruküla Põhikooli võimla kasutamise eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile võimla kasutajatele ja külastajatele.

Jooksvate küsimustega palume pöörduda võimla personali poole

Tagasi võimla ajagraafiku juurde / Avalehele