Sisehindamise tagasisidearuanne Aruküla Põhikoolile, 2010.a.

 

Nõuniku tagasisidearuanne (PDF)

 

Õppeasutus ARUKÜLA PÕHIKOOL

Õppeasutuse juhi ees- ja perekonnanimi     AVO MÖLS

Kontaktandmed 6070339, arukyla@arukyla.edu.ee

Õppeasutuse aadress ja kontaktandmed

Põllu 5, 75201 Aruküla, Raasiku vald

 

Nõuniku ees- ja perekonnanimi       Martin Kaasik

Tagasisidearuande esitamise kuupäev 30.12. 2010

Nõuniku seisukoht arengukavas sätestatud eesmärkide asjakohasusest ja õppeasutuse tegevuse vastavusest nendele eesmärkidele

Aruküla Põhikooli  arengukavas püstitatud eesmärgid on konkreetsed, arengule suunatud ning  realistlikud. Õppeasutuse tegevus on suunatud seatud eesmärkide saavutamisele. Hinnatakse eesmärkide saavutamise tulemuslikkust.

Nõuniku seisukoht õppeasutuse sisehindamise üldisest korraldusest ja seotusest arengukavas püstitatud eesmärkide hindamisega

Õppeasutuse sisehindamise protsess on suunatud püstitatud eesmärkide  suunas liikumise ja eesmärkide saavutamise hindamisele. Sisehindamise süsteem on arusaadav, selge ning detailideni dokumenteeritud. Sisehindamine hõlmab kõiki olulisi üldhariduskooli valdkondi, sisaldab pideva parendamise põhimõtet. Sisehindamisel kasutatavad meetodid ja mõõdikud on mõistetavad ning kooli igapäevaeluga sobivad.

NÕUNIKU JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD HINDAMISKRITEERIUMITI

Hindamiskriteeriumid

(valdkonnad)

 

1.    Eestvedamine ja juhtimine

Sisehindamine hõlmab juhtimise hindamist, analüüs on põhjalik ning asjakohane. Nõustun aruandes toodud tugevuste ja parendustega.

2.    Personalijuhtimine ja personaliga seotud tulemused

Personalijuhtimine lähtub kooli eesmärkide saavutamisest, on konkreetne, selgelt sõnastatud, aruanne on detailne. Personali arendamine toimub eesmärgipõhiselt. Kasutatavad mõõdikud on asjakohased, nõustun esitatud parendustega.

3.    Koostöö huvigruppidega ja huvigruppidega seotud tulemused

Huvigruppidega  koostööd planeeritakse ja tõhusust hinnatakse asjakohaste mõõdikutega. Koostööd kavandatakse ja teostatakse kõigi oluliste huvigruppidega. Nõustun aruandes esitatud tugevuste ja parendustega.

4.    Ressursside juhtimine

Ressursside kasutamise tõhusust hinnatakse. Mõõdikud on asjakohased. Sisehindamine sisaldab täiendavate ressursside leidmise võimaluste hindamist. Finantstegevus on juhitud väga heal tasemel, kaasatakse märkimisväärseid lisavahendeid erinevate projektide kaudu. Aruandes toodud tugevuste ja parendustega nõustun.

5.    Õppekasvatusprotsess ja õppuriga seotud tulemused

5.1. Õppuri isiksusliku arenguga seotud tulemused

     5.2. Õppuri õpijõudlus

Sisehindamine kajastab koolis tehtavat tööd õppuritele erinevate õpivõimaluste loomise ja parendamise valdkonnas. Õppe – ja kasvatusprotsess on kooli tegevuse, ka sisehindamissüsteemi, keskseks valdkonnaks, tulemuslikkuse hindamisel kasutatakse asjakohaseid mõõdikuid. 

Õpilase isiklikku arengut toetatakse, jälgitakse ning suunatakse pideva õpikeskkonna parendamise ja õppurite suunamise ning toetamise kaudu. Sisehindamine sisaldab vajalikul määral mõõdikuid valdkonna hindamiseks.

Õppurite õpijõudluse hindamiseks sisaldub sisehindamissüsteemis  vajalikul määral asjakohaseid mõõdikuid.

Nõustun aruandes esitatud tugevuste ja parendustega.

ÕPPEASUTUSE TUGEVUSED JA PARENDUST VAJAVAD VALDKONNAD JA ALAVALDKONNAD

Õppeasutuse tugevused, sealhulgas eripära, mis võiksid olla eeskujuks teistele õppeasutustele (kuni 5)

  1. Väga ilus ja funktsionaalne koolimaja.
  2.  Hästi korraldatud huvi- ja aineringide tegevus.
  3. Terviseteadliku käitumise kasvatamine.

Parendust vajavad valdkonnad (alavaldkonnad), mis toetaksid lähiaastatel kõige mõjusamalt õpilaste arenguks vajalike tingimuste loomist (2 – 5)

1.       Järgmise sisehindamise aruande vormistamise juures lisada alusandmed lisadena ja aruandesse jätta peamiselt hinnangute kirjeldamine.

 

Ettepanek õppeasutusele ja HTMile õppeasutuse järgmise sisehindamisearuande esitamise aja osas

Teen ettepaneku esitada järgmine sisehindamise aruanne 3 aasta möödudes, 2013. aastal

Nõuniku nimi ja allkiri

Allkirjastatud digitaalselt