ARUKÜLA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA


Kinnitatud 04.02.2010 õppenõukogu otsusega nr 4


Päevakava eesmärk

1. Päevakava sätestab tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele;

 

2. Päevakava eesmärk on õpilase vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ning õppe- ja kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine;

 

3. Kooli päevakava koostamisel arvestatakse kooli võimaluste piires õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.

 

4. Aruküla Põhikoolis õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunniplaanile.

 

5. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.

 

6. Tunniplaani kinnitab kooli direktor.

 

7. Koolikohustusliku õpilase jalgsi läbitav koolitee ei tohi olla pikem kui 3 km.

 

8. Ranitsa (koolikoti) lubatud raskus (koos sisuga) on:

 •  1.-3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;
 •  4.-6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;
 •  7.-9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.


Kooli päevakava:

 

9. Koolimaja uks avatakse kl 8.00 ja suletakse kl 18.00.

 

10. Õppetunnid algavad koolis kell 8.30.

 

11. Õpetajad on üldjuhul koolimajas viiel päeval nädalas kell 8.00 – 16.00

 

12. Õppetund kestab 45 minutit, mis vaheldub 10 minutilise vahetunniga.

 

13. Söögivahetund kestab 20 minutit

 •  1.-3/4.klassi õpilased söövad pärast 3. tundi
 •  4.-6.klassi õpilased söövad pärast 4. tundi
 •  7.-9.klassi õpilased söövad pärast 5. tundi

 

14. Kooli sööklas toitlustatakse õpilasi tasuta.

 

15. Koolivaheajad kehtestatakse igal õppeaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

 

16. Õppetundide ajad:

1.-3.klass
1. tund 8.30 – 9.15
2. tund 9.25 – 10.10
3. tund 10.20 – 11.05
I SÖÖGIVAHETUND (1.-3.KL)
4 tund 11.25-12.10
5. tund 12.20 – 13.05
KOOLIBUSS 13.20
6. tund 13.15 – 14.00
7. tund 14.10 – 14.55
KOOLIBUSS 15.15
8. tund 15.05 – 15.50

 

4.-6.klass
1. tund 8.30 – 9.15
2. tund 9.25 – 10.10
3. tund 10.20 – 11.05
4. tund 11.15 – 12.00
II SÖÖGIVAHETUND (4.-6.KL)
5. tund 12.20 – 13.05
KOOLIBUSS 13.20
6. tund 13.15 - 14.00
7. tund 14.10 – 14.55
KOOLIBUSS 15.15
8. tund 15.05 – 15.50

 

7.-9.klass
1. tund 8.30 – 9.15
2. tund 9.25 – 10.10
3. tund 10.20 – 11.05
4. tund 11.15 – 12.00
5. tund 12.10 – 12.55
III SÖÖGIVAHETUND (7.-9.KL)
KOOLIBUSS 13.20
6. tund 13.15 - 14.00
7. tund 14.10 – 14.55
KOOLIBUSS 15.15
8. tund 15.05 – 15.50

 

17. Õpilaste buss väljub kooli juurest kl 13.20 ja 15.15.

 

18. Päevakeskus töötab kl 12.00 - 18.00.

 

19. Koolis töötab logopeed vastavalt tunniplaanile ja töögraafikule.

 

20. Koolis töötab sotsiaalpedagoog vastavalt töögraafikule: esmaspäev, kolmapäev, reede kl 8.30 – 14.30.

 

21. Ringide töö toimub valdavalt peale õppetunde vastavalt graafikule.

 

22. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

 

23. Kooli raamatukogu on avatud kl 8.15-15.00

 

24. Kooli arvutiklass on avatud esmaspäevast-neljapäevani vastavalt määratud ajagraafikule.

 

25. Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 22.00.

 

Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele:

 

26. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18ºC.

 

27. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

 

28. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

 • miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
 • miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. Klassis.

 

29. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

 

30. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues kui:

 •  1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
 •  7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
 •  mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.


Tunniplaani koostamine ja kontrolltööde planeerimine

 

31. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

 

32. Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad reaalained humanitaar- ja oskusainetega arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.

 

33. II ja III kooliastmes on klassijuhatajatund üks kord nädalas.

 

34. Õppepäeva pikim vaheaeg on söögivahetund.

 

35. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.

 

36. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.

 

37. Soovituslikult ei planeerita kontrolltöid esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.


 

Kodused õpiülesanded

 

38. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

 

39. Üks kord õppeaastas viiakse koolis läbi õpilaste arenguvestlusi, kaasates selleks lapsevanemaid.


 

 

Tervisekaitsenõuete tagamine

 

40. Kooli pidaja ja kooli direktor tagavad tervisekaitsenõuete täitmise koolis.


 

 

Kooli päevakavas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

 

kooli päevakava – õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu;

kooliväsimus – õpilasel esinev vaimne, füüsiline või sotsiaalne väsimus, mis on tekkinud ülemäärase vaimse tegevuse, füüsilise koormuse, sundasendi, lihaspinge või koolikeskkonna muu ebasoodsa teguri tagajärjel;

õpivalmidus – õpilase hoiakuline ja tunnetuslik valmisolek õppimiseks, mis oleneb õpilase tervise seisundist, erivajadustest ja kooliväsimusest;

kontrolltöö – õppeveerandi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrolliv kirjalik töö.