Aruküla Põhikooli õpilase tunnustamise tingimused ja kord.

KINNITAN
13.01.12 direktori kk nr 1-6/1

 

 

Aluseks võetud haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrusega nr 37 kehtestatud “Õpilase tunnustamise tingimused ja kord”

 

I. ÜLDSÄTTED

1. Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest võib põhikooli õpilast õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel tunnustada järgmiselt:

  • kiituskiri «Väga hea õppimise eest»; 
  • kiituskiri «Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes»; 
  • kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel.

 

II. KIITUSKIRJAGA TUNNUSTAMINE

1. 1.–8. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest», kui tema muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt «4» ja teiste õppeainete aastahinded «5», käitumine ja hoolsus on eeskujulik või hea. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea».
3. põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu
 

III. KIITUSKIRJAGA "VÄGA HEADE TULEMUSTE EEST ÜKSIKUTES ÕPPEAINETES" TUNNUSTAMINE

1. Kiituskirjaga autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel 1.-7. klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne on "5". Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav.
2. Kiituskirjaga autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel 8. klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne on "5", nende õppeainete üleminekueksamihinne 8. klassis on "5". Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav.
Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja aineõpetaja ettepaneku alusel.

3. Kiituskirjaga autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel 9. klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne IX klassis on "5", nende õppeainete lõpueksami hinne IX klassis on "5". Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav.

 

IV KOOLI AUTAHVLILE KANDMINE

1. Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest kantakse põhikooli õpilane kooli autahvlile
2. 1- .9. klassi õpilasi kantakse kooli autahvlile õppeperioodi lõppedes õppetulemuste põhjal uue õppeaasta alguses.

3. 1.–9. klassi õpilast tunnustatakse autahvlile kandmisega, kui tema muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt «4» ja teiste õppeainete aastahinded «5», käitumine eeskujulik või hea.

 

V AKTUSEL TUNNISTUSTE KÄTTE ANDMINE

1. Eduka õppimise ja eeskujuliku käitumise eest antakse 1.-9. klassi õpilasele veerandi lõpus tunnistus kätte kooli aulas aktusel
2. Aktusel saavad tunnistuse õpilased, kellel on tunnistusel kõik viied ja käitumine ning hoolsus on eeskujulik.


VI VABARIIKLIKEL JA MAAKONDLIKEL OLÜMPIAADIDEL JA VÕISTLUSTEL EDUKAS ESINEMINE

1. Eduka esinemise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel tunnustatakse õpilast kooli aktusel
2. Eduka esinemise eest maakondlikel aineolümpiaadidel tunnustatakse õpilast kooli aktusel (1.-10. koha saavutamisel)

3. Eduka esinemise eest maakondlikel spordivõistlustel tunnustatakse õpilast kooli aktusel (1.-10. koha saavutamisel).

 

VII KOOLISISESED ÜRITUSED 

1. Eduka esinemise eest kooli üritustel tunnustatakse 1.-3. koha saavutanud õpilasi kooli aktusel.