Kohustus koolis käia!

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.
 

Vanemate soovil võib esimesse klassi vastu võtta lapse, kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud kuueaastaseks. Siinjuures on kindlasti oluline mõelda kooliküpsusele. Vanem võib nõustamiskomisjonilt taotleda ka koolikohustuse edasilükkamist.

 

Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
 

Vanemad on kohustatud looma lapsele kodus soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

Kool omakorda on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale kooli teeninduspiirkonnas elavale koolikohustuslikule lapsele.

Koolikohustuslike laste arvestust peab vastava piirkonna vallavalitsus  ning koolikohustuse täitmist kontrollitakse koostöös kooliga.