Vajalikud dokumendid

Tagasi avalehele 

1. klassi astumiseks tuleb avaldusele lisada:

 • koopia sünnitunnistusest (saab teha ka koolis);
 • üks pilt (mõõdus 3x4) õpilaspiletile.
 • tervisekaart (saab perearstilt)
 • koolivalmiduse vaatluskaart
   

 NB! PGS (Põhikooli ja Gümnaasiumi Seadus) § 7. Põhihariduse kättesaadavus, sätestab, et:
(4) Vanema taotlusel peab vald või linn tagama võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.

Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
 

2.-9. klassi astumiseks tuleb avaldusele lisada:

 • koopia sünnitunnistusest (saab teha ka koolis);
 • väljavõte õpilasraamatust;
 • tervisekaart;
 • viimane klassitunnistus;
 • üks pilt (mõõdus 3x4) õpilaspiletile.

 

 

Avalduse vormistus

 

 Aruküla Põhikooli direktorile


" ..........." ............................ ........... a.
 


AVALDUS
 


Palun minu laps ............................................................................................................, isikukood.............................................................................., vastu võtta Aruküla Põhikooli ................. klassi.

Eelnevalt õppis .............................................................................................................. .
 

Vanemate andmed:
Ema nimi: ......................................................................................
Kodune aadress: ............................................................................
Kontakttelefon: ..............................................................................
E-post: ..........................................................................................

Isa nimi: .........................................................................................
Kodune aadress: ............................................................................
Kontakttelefon: .............................................................................
E-post: .........................................................................................

 

...........................................................
/allkiri/