Märtsikuus toimusid mõttetalgud, mõteldi niiviisi:

 

    Turvaline ja õpilase heaolu toetav Aruküla Põhikool 

 

Kogukonda kaasava mõttetalgu eesmärgiks oli praegusi ja endisi õpilasi, lapsevanemaid, kooli hoolekogu ning koolipersonali kaasates arutleda selle üle,

mis toetab Aruküla Põhikoolis õpilaste akadeemilist edukust ja positiivset käitumist.

 

Õpetajad, kooli juhtkond, hoolekogu liikmed, valla volikogu esindajad, lapsevanemad, vilistlased arutlesid järgmistel teemadel:

Kooli- ja lapsevanemate koostöö

Hästi:

E- kool

Klassijuhataja

Õpetajad

Hoolekogu

Üldkoosolek, klassikoosolekud

Kooli koduleht

Koostöö huviringides (kaasatakse vanemaid)

Äripäev, kontserdid

Ekskursioonid

Ühisüritused

Arenguvestlused

Arenguruum:

Foorum

Klassilistid

Küsitlused

 

 

Austav õpilane- õpetaja suhe

Austus tuleb ära teenida, mitte seda niisama eeldada.

Austus peab olema vastastikune.

Õpetaja astub esimese sammu.

Vabakasvatus vähendab austust.

Kodu-poolne hoikaute, arusaamade kujundamine.

Info üleküllus soodustab pealiskaudsust, ükskõiksust.

 

  

Kiusamise ennetamine

 

Arenguruum:

Varane sekkumine Teatamine (lapsed, lapsevanemad, õpetajad)

Julgus

Teema selgitamine (lapsed, lapsevanemad, õpetajad)

Kokku hoidmine (õpilased, õpetajad, vanemad, lõimumise toetamine kogukonnas)

Kiusamist ennetavate starteegiate kujundamine (koostöö lapsevanemad, lapsed, lastekaitse)

Koolivorm

Arvamuste väljaütlemise julgus

Enesekindlus

 

 

Iga õpilase väärtustamine

 

Arenguruum:

Klassid suured

Lastel vahe tegemisi

Vähe individuaalset lähenemist

Huviringid (loov, vaimne, sportlik)

Kehaline areng (spordiringid KÕIGILE)

Õpilaste arvamuse kuulamine ja sellega arvestamine

 

 

Õpilaste toetamine ja innustamine

Hästi:

Kiituse avaldamine (käskkiri)

Avalik tunnustamine

Annetega arvestamine

Klassidevaheline tegevus (ELO)

Positiivsuse üleküllus

Iga õpilase kaasamine (nii nagu teeb õpetaja Leena)

 

Arenguruum:

Paindlikkus ja individuaalne lähenemine kõikide õpilaste puhul ,

tugevate kügede märkamine,

õpilase innustamisel nendest lähtumine

 

 

 

 

 

Positiivse käitumise toetamine

 

Arenguruum:

Liigsed piirid, raamid

Arenguruumi jätkub

Asjades ei peitu õnn ja rõõm

Innustan õpilast/õpilasi oma käitumist parandama, ei kasvata trotsi

Tunnustus õpilastele

Personaalne lähenemine õpilastele.

 

 

Emotsionaalne turvalisus

Hästi:

Kooliõde

Võimalus pöörduda õpetajate ja tugipersonali poole

Ilus maja, esteetiline keskkond

Arenguruum:

Sõnaline vägivald

Ei ole omaette olemise kohta

Koolil ei ole OMA sotsiaalpedagoogi

Kodude mured kanduvad kooli

 

 

Füüsiline turvalisus

Hästi:

Tuleohutusnõuete täitmine

Üldruumide videovalve

Algklassid eraldi

Korrapidaja- õpetajad

Kodukord (ettepanek, kas kodukord võiks olla lapse- ja lapsevanema poolt kodus läbi - arutatud ja selle tegemine allkirjaga kinnitatud)

WC üksikkabiinid

Päevakeskus

Arenguruum:

Nurgatagused

Signalisatsiooni lõpp- punkt?

Korrapidaja- õpetajad, valvelaud ei toimi alati

Õpilased, kellele peab kordama

Agressiivsed õpilased

 

 

Õpilaste kaasamine koolielu puudutavatesse küsimustesse

Hästi:

Ühisüritused

Õpilaste omaalgatuslikud üritused

 

Arenguruum:

Õpilasaktiivi passiivsus/lastele on vaja kõrvale innustajat, toetajat

Huvijuht „märkamatu“

Õpilastele enam võimalusi oma mõtetega välja tulla

 

Hooliv õpilane- õpilane suhe

 

Arenguruum:

Toetaks ja hindaks positiivseid väärtusi, mitte ei sildistaks

Teiste ees häbenetakse

Positiivsed hoiakud, tunded

Negatiivsed kangelased

 

 

Järgmised sammud:

viia arutelu läbi ka kõikide klasside õpilaste hulgas, et selgitada välja nende arvamus sellest, mis on koolis hästi, mis halvasti.

 

Talgute toimumist toetasid: